Хүүхэд хамгаалал, хөгжил, оролцоо

"Багш суралцагчдын хөгжлийн төв"-ийн зорилго нь багш, суралцагчдыг бие даан мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх, хөгжих, сурч боловсрох нөхцөл боломжоор хангах, чимээгүй, аюулгүй, тухтай орчин бүрдүүлэн ажиллахад оршино.