Чанарын бодлого

ШУТИС-ийн харьяа Ерөнхий боловсролын ахлах сургуулийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулалт, гүйцэтгэлд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, холбогдох хууль эрх зүйн болон стандартын шаардлагын мөрдөлтийг хангуулах, дотоод дүрэм, журам, зааврын боловсруулалт болоод хэрэгжилт, сайжруулалтад хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх